NU! - Debatperiode om Miljøpåvirkning i Frederikshavn

Frederikshavn Kommune skal lave en undersøgelse af miljøpåvirkningen af Totals planlagte prøveboringer - og debatperioden hvor du kan sende dem dine kommentarer, ideer og forslag til hvad der skal ingdgå i undersøgelsen kører fra 12. juni til 10. juli. Det er vigtigt, kommunen hører, hvad borgerne mener om projektet, samt at vi sikrer, at undersøgelsen rent faktisk tager højde for alle potentielle miljøproblemer - så skriv til tf@frederikshavn.dk

Den 27. februar har byrådet i Frederikshavn besluttet, at der skal gennemføres en fuld VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), inden der kan tages stilling til første fase af Totals skifergas prøveboringsprojekt i kommunen.  Som led deri har de åbnet en debatperiode, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM.

Har du forslag til emner kommunen bør inddrage i VVM-undersøgelsen, eller kommentarer til udvindelsesprojektet, så skriv en mail til kommunen på tf@frederikshavn.dk. Hvis du har brug for inspiration til, hvad du kan skrive, er herunder den tekst, vi samlet sendte til kommunen d. 30. april, plus nogle andre overvejelser. Det er vigtigt, vi er mange, der fortæller kommunen, hvor problematisk skifergasuvinding er og at der er bred modstand mod det.

Kommunen har udarbejdet et debatoplæg omkring prøveboringsprojektet samt nogle fokusemner om miljøforhold. Det kan du læse her:

kommunens debatoplæg (467,6 KB)


Overvejelser til kommentarer og forslag

Frederikshavns kommune og Total har opdelt forsøgsboringsprocessen i to faser; en dybdeboring for at undersøge indholdet af gas i skiferen (fase 1) og den egentlige skifergassprægning/hydraulisk frakturering (fase 2). VVM-undersøgelsen omhandler i denne omgang dog kun den først fase, selvom det er meget usandsynligt at Total vil udføre fase 1 uden også at gå ind i fase 2. Derfor er det vigtigt at fortælle kommunen at du mener, begge faser bør evalueres samlet for deres miljøvirkninger. Ellers er det sandsynligt, at hvis fase 1 bliver godkendt, vil fase 2 det også - hvilket gør det endnu mere vigtigt at få stoppet processen allerede i fase 1!

Læs mere om de forskellige faser på Frederikshavn Kommunes hjemmeside

En anden overvejelse er, at kommunen ikke i deres debatoplæg ikke tager højde for klimakonsekvenserne, hverken for denne første fase eller for projektet som helhed, hvis det bliver godkendt. Udledning af methan fra den hydrauliske frakturering, samt den forhøjede udledning af CO2 fra afbrænding af naturgassen vil have en negativ påvirkning på klimaet, og det skal vi sikre, der også tages højde for i kommunens undersøgelse.

Udover disse vigtige overvejelser, er det værd at skrive til kommunen for at få dem til at overveje de andre miljømæssige konsekvenser (truslen mod grundvandet, brugen af kemikalier i boring og frakturering, luftforurening, forøget lastbilstrafik, jordskælvsrisiko, osv., se forslagene nedenunder for uddybelse) - og for at fortælle dem, du er imod udvindingen af skifergas. Hvis der er nok pres fra befolkningen, kan vi få stoppet godkendelsen af udvindingen af skifergas!


Forslag til Fredrikshavns Kommunes VVM-undersøgelse

Dette er en samling af de forslag, der blev sendt til Skifergas Nej Tak, og som vi sendte til Frederikshavns kommune d. 30. april 2013.

Kemikalier:

Generelle spørgsmål:
  • Hvilken borevæske anvendes og hvilken sammensætning har den, hvilken sammensætning har væsken efter brug (er der nogen sundhedsskadelige stoffer i)
  • Hvordan behandles denne væske og af hvem, og hvor meget væske skal behandles.
  • Er der nogen omkostninger for samfundet i denne sammenhæng (hvis ja, hvilke?)
  • Hvad sker der med kemikalierne og tilsætningsstofferne når de blandes og opnår høje temperaturer som der i 4 km´s dybde?
  • Kan der optræde artesiske effekter i regionen, som straks ville forfremme de nedsprøjtede kemikalier opad igen?
  • Hvilke trusler består generelt for dyr- og planteverdenen gennem forandringer i undergrunden?

Der skal være udarbejdet en fuldstændig liste over de kemikalier, som

1) Med sikkerhed skal anvendes og

2)      Evt. skal komme til anvendelse, hvis man af tekniske overvejelser under prøveboringen skønner det nødvendigt.

Til de i listerne anførte stoffer skal oplyses i hvilken mængde, de indgår i processen (f.eks. g/m³, og/eller procentuel andel i blandingen).

Dertil anføres mængden af den samlede vand-kemikalie-blanding ved prøveboring, og et skøn over hvor stor den mængde af blandingen er, som trækkes op og sendes til miljørigtig oparbejdning.

Da kemikalieblandingen indgår i en kemisk reaktion i undergrunden, skal resultatet beskrives og vurderes, hvorvidt det kan påvirke grundvandet, samt natur og miljø, hvis det kommer i kontakt derned.
Ligeledes skal der være vedlagt en miljøvurdering af hvert enkelt stof.

Blanding af kemiske stoffer:

Der udarbejdes en redegørelse over de undersøgelser, man har foretaget, og de erfaringer, man har fra tidligere anvendelse med stofblandingerne. Især skal det anføres, hvordan det virker, hvis de slipper ud i vandmiljøet (grundvand, overfladevand), og heraf følgende virkning på plantevækst. Evt. ved laboratoriumsforsøg.

Bemærkning:

Det skal naturligvis respekteres, at Total vil hemmeligholde den fuldstændige kemikalieliste og i hvilket forhold, kemikalierne indgår i blandingen, men det skal ikke fritage dem for, at listerne og oplysningerne overdrages til myndighederne! – Materialet skal udover miljøvurderingen bruges i forbindelse med evt. kontrolbesøg og i tilfælde af uheld, hvor oplysningerne kan få betydning ved redningsarbejdet. Der skal også anføres de risici, som er forbundet med, evt. udslip af kemikalierne i grundvandet (drikkevandsreserver), og hvis de kommer i kontakt med naturen.

Risiko for metanlækage

Måling af koncentrationen af metangas  i luften før og efter prøveboringen

Risiko for indtrængende havvand:

Hvad med eventuelt indtrængende havvand? I områder hvor der pumpes vand op af undergrunden opstår delvis ægte, delvis osmotisk undertryk. Så forsaltes grundvandet gennem indtrængende havvand eller det saltne grundvand under havet. Eksempler er Malta eller den argentinske pampa, hvor effekten optræder i op til 400 km distance.

Eller omvendt kan kemikalierne trænge udefter og ind i havet. Måske kan fiskene derefter bruges som febertermometer pga. det høje kviksølvsindhold?

Radioaktivt materiale i undergrund:

"Vurdering af risikoen for at få radioaktivt materiale fra skiferlagene op til jordoverfladen. Overvejelser om, hvordan evt. radioaktivt materiale skal håndteres."

Måling af radioaktiv stråling før og efter prøveboringen.

Der skal være en plan over løbende målinger af det materiale, som hentes op under boringen, samt en plan over, hvilke foranstaltninger der træffes, hvis der konstateres radioaktivitet i materialet.

Risiko for jordskælv:

Der skal kræves tektonisk sikkerhed. Frederikshavn ligger tæt ved en større forkastningszone <http://da.wikipedia.org/wiki/Forkastningszone>, Sorgenfrei-Tornqvist-zonen eller Tornqvistzonen <http://da.wikipedia.org/wiki/Tornqvistzonen>.
http://da.wikipedia.org/wiki/Jordsk%C3%A6lv (Scroll ned til "Jordskælv i Danmark")

Jordskælv kan rive boringernes indfatninger itu i de grundvandsførende lag. Effekten optrådte i Østrig ved dybe drikkevandsboringerne under jordskælv i den størrelsesklasse som man også kender fra det nordlige Jylland. Drikkevandsboringernes indfatninger er ikke principielt anderledes end ved skifergasboringer.

Og så kan skifergasboringerne selv udløse jordskælv, når der er spændinger i undergrunden i forvejen, som det er tilfældet i Nordjylland.

Sikkerhed under boreprocessen og efterfølgende fracking:

Redegørelse om hvilke instruktioner, og hvilken uddannelse medarbejderne på borepladsen har i forbindelse med håndtering af redskaberne og kemiske stoffer/stofblandinger, og hvordan de skal reagere, hvis uforudsete situationer opstår (lækage på ledninger og beholdere, små brande/eksplosioner, nedsivning af forurenede væsker/olie, m.m.)..

Arbejdsmiljøvurderingen iht. Arbejdstilsyns krav skal være vedlagt.

Byggematerialer og redskaber:

Der skal være vedlagt undersøgelsesrapporter der angiver, om redskaber og byggematerialer (herunder cement-, plastik-, stål- og andre rør og beholdere, tankvogne osv.) bliver angrebet af de stoffer og stofblandinger som anvendes i processen, og hvilke foranstaltninger, der er planlagt, hvis et evt. utilsigtet udslip sker.

Samtidig skal være oplyst, hvilke materialer og kemiske stoffer der efterlades i boringen, når den skal lukkes, og hvilke konsekvenser de i værste fald kan have på grundvandsreserver.

Bortskaffelse:

Der skal være en redegørelse om, hvilke virksomheder, som har givet tilsagn til at modtage forurenet materiale til rensning og oparbejdning (med angivelse af de forventede mængder).

 Transport og transportveje:

Der skal være udarbejdet en vurdering om, hvordan transport til og fra borepladsen kan sikres bedst muligt. Herunder om myndighederne skal være informeret således, at det i tilfælde af en trafikulykke er sikret, at redningsmandskabet og politiet har de nødvendige oplysninger til en målrettet og effektiv indsats. – Det skal vurderes, om reglerne for transport af farligt gods er tilstrækkelige, eller om der for visse situationer og transporter skal forberedes særlige regler og foranstaltninger.

Blowout:

Redegørelse og vurdering af virkning i tilfælde af en eksplosion i boringen. Hvordan vil den påvirke nærliggende ejendomme og miljøet. Hvordan forhindres større udslip af materialer.

Alarmering og indsats ved en ulykke på borepladsen:

I miljøvurderingen skal indarbejdes en beredskabsplan i tilfælde af en ulykke på borepladsen i forhold til ulykkens art og omfang. Hvordan foregår alarmeringen.

Hvordan skal følgeulykker forhindres.

Hvordan sikres tilkørselsveje, så redningsmandskab har fri passage.

Hvordan skal redningsmandskab være udrustet, og hvordan informeres de.

Hvornår, hvordan og i hvilken afstand fra borepladsen skal befolkningen advares og om nødvendigt evakueres.

Formålet er at holde skader på mennesker, miljø og materialer så lavt som muligt og tæt ved borepladsen.

det er derfor nødvendigt, at VVM-redegørelsen indeholder et kommunikationssystem, der på forhånd er aftalt mellem parterne (politi, redningskorps, m.m.), og som kan tages i brug ved en ulykke. Aftalen og en vurdering af de ansvarlige myndigheder skal være vedlagt.

 Lukning af boringen:

Når arbejdet er afsluttet, og boringen skal lukkes, skal der være udarbejdet en plan om, hvordan man miljørigtig efterbehandler overfladen af boreområdet inkl. tilkørselsveje.

Desuden skal det vurderes, hvordan eventuelle miljøskader, som først på et senere tidspunkt (op til 10 år)opdages, og hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes.

- Følgeskader kan være: helbredsskader på mennesker og dyr, skader på bygninger, skader på miljøet i det åbne land, herunder vandløb og den lokale vandforsyning).

Bemærkning:

Der findes en række dokumenterede tilfælde, hvor der er sket ulykker i forbindelse med fracking, og selv om Total påstår, at det hele i dag er betydelig mere sikkert, og henviser til nye sikkerhedsregler, så er dette på ingen måde så tilstrækkelig afprøvet og bevist, at projektet kan betragtes som sikkert. Det er derfor sund fornuft, at Danmark er ekstra opmærksom på, at prøveboringen gennemføres med en høj grad af sikkerhed. Det skal gøres ved at Total beskriver alle sikkerhedsrisici ved arbejdet, og medarbejderne og myndighederne har tilstrækkelig information til, at en evt. nødvendig indsats kan iværksættes hurtigt og velorganiseret.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »