Slap EU-'anbefaling' om skifergas og fracking: 'Minimumsprincipper' uden EU-lovgivning

Europa-Kommissionen anbefaler minimumsprincipper for skifergas

Pressemeddelelse, Bruxelles, den 22. januar 2014

Kilde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_da.htm

Miljø: Europa-Kommissionen anbefaler minimumsprincipper for skifergas

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en henstilling, der skal sikre ordentlige miljø- og klimasikkerhedsforanstalninger for hydraulisk fraktuering med stor volumen ("fracking") – en stimulationsteknik, der særligt bruges i forbindelse med skifergasaktiviteter. Henstillingen skal tilskynde medlemslandene til at anvende denne metode, håndtere miljø- og sundhedsrisici og derved forbedre gennemsigtigheden over for borgerne. Den fastlægger desuden lige vilkår for industrien og etablerer klarere rammer for investorerne.

Henstillingen er ledsaget af en meddelelse, hvori mulighederne og udfordringerne ved at bruge "fracking" til kulbrinteproduktion overvejes. Begge dokumenter indgår i et større initiativ fra Kommissionen, der handler om at integrere klima- og energipolitik frem til 2030.

EU's miljøkommissær, Janez Poto?nik, udtaler: "Skifergas giver anledning til optimisme i nogle dele af Europa, men den kan også være grund bekymring. Kommissionens udspil er en række minimumsprincipper, som EU-landene opfordres til at følge for at tackle miljømæssige udfordringer og give operatører og investorer den forudsigelighed, de har behov for.

Henstillingen bygger på den nuværende EU-lovgivning og supplerer, hvor det er nødvendigt. Den opfordrer især medlemslandene til at:

  • Planlægge udviklinger og evaluere potentielle kumulative virkninger, inden de udsteder licenser
  • Vurdere nøje, om der er miljømæssige påvirkninger og risici
  • Sikre, at borehullets integritet lever op til standarden for bedste praksis
  • Kontrollere den lokale vand-, luft- og jordkvalitet inden aktiviteterne påbegyndes, så eventuelle forandringer eller risici kan blive overvåget og tacklet
  • Føre kontrol med luftemissioner, f.eks. drivhusgasser, ved at separere gasserne
  • Informere offentligheden om brugen af kemikalier i individuelle borehuller
  • Sikre, at operatører gennemfører projektet ved hjælp af bedste praksis.

Kommissionen vil fortsat fremme informationsudvekslingen med medlemslandene, industrien og civilsamfundsorganisationer om miljøvenlighed i forbindelse med skifergasprojekter.

De næste skridt

EU-landene opfordres til at rette sig efter principperne inden for seks måneder og hvert år – fra og med december 2014 – underrette Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har indført. Kommissionen vil følge op på, om henstillingen er blevet gennemført ved at lave en offentligt tilgængelig resultattavle, som skal sammenligne situationen i de forskellige medlemslande. Denne tilgang vil blive taget op til revision om 18 måneder.

Baggrund

Traditionel naturgas findes i underjordiske beholdere. Skifergas er også en naturgas men skiller sig ud i den forstand, at den befinder sig i sten, der skal slås i stykker for at udvinde gassen. Hidtil er erfaringen i EU begrænset, når det gælder større omfang af hydraulisk fraktuering med høj volumen og ved høj intensitet. Metoden går ud på at sprøjte store mængder vand, sand og kemikalier ind i en boring, så der laves en sprække i stenen, og der kan udvindes gas. I Europa har man indtil nu kun haft erfaring med hydraulisk fraktuering med lav volumen i konventionelle og små gasreserver i vertikale borehuller, hvilket ikke har bidraget voldsomt til EU's samlede olie- og gasaktiviteter. Med udgangspunkt i Nordamerikas mange erfaringer med hydraulisk fraktuering med høj volumen, undersøger operatører i EU nu metoden nærmere.

De miljømæssige påvirkninger og risici skal tackles på en forsvarlig måde. Sammenlignet med konventionel gasudvinding, skal der ved "fracking" bores mere og over et større område, for at der kan udvindes den samme mængde gas. Derfor er det nødvendigt, at de kumulative indvirkninger bliver vurderet og afhjulpet korrekt.

Det meste af EU's miljølovgivning går forud for hydraulisk fraktuering med høj volumen. Derfor er visse miljømæssige aspekter ikke blevet behandlet tilstrækkeligt i den gældende EU-lovgivning. Det har vækket bekymring og giver anledning til europæisk handling.

Yderligere oplysninger:

Meddelelsen og henstillingen kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Læs mere om klima- og energipolitik:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Se også:

 press release from Friends of the Earth Europe: http://www.foeeurope.org/shale_gas_framework_220114

Audiovisuelt materiale, f.eks. en videopressemeddelelse om skifergas eller en fyldestgørende B-roll, kan downloades fra tvlink.org.


Lignende indlæg


Kommentarer (0)

Comments are closed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »