Erfaringer fra andre lande

På trods af de mange risici forbundet med  skifergasudvinding og de negative konsekvenser i forhold til klimaændringerne, er der i øjeblikket planer om udvinding af skifergas i blandt andet Canada, Polen, Storbritannien, Indien, Australien, Indonesien, Sydafrika og Kina. Som modsvar er lokale og nationale protestbevægelser opstået i en række lande. Nogle steder, som i Bulgarien og Frankrig, har den nationale modstand resulteret i forbud, mens det i andre lande endnu ikke er lykkedes at stoppe planerne om skifergasudvinding. I det følgende er en række eksempler på modstanden i andre lande og erfaringer der kan drages herfra.

Frankrig – forbud mod hydraulisk frakturering som metode

I Frankrig har regeringen indført forbud mod at bruge metoden hydraulisk frakturering blandt andet på grund af pres fra miljø- og græsrodsbevægelser. I forbindelse med at regeringen uddelte licenser til skifergasefterforskning opstod der en stærk protestbevægelse mod skifergas, ligesom der politisk også var udbredt skepsis.

Denne skepsis kom til udtryk på det politiske niveau den 3 marts 2011, da 92 medlemmer af det franske parlament skrev et offentligt brev til deres kollegaer omkring deres betænkninger ved skifergas. Parlamentsmedlemmernes opfordring førte til at det franske senat den 24 marts 2011 offentliggjorde deres motiver for et lovforslag mod udvinding af skifergas ved hjælp af hydraulisk frakturering. Lovforslaget blev vedtaget den 13 juli 2011 (LOV nr. 0162 af 13.juli 2011 om forbud mod efterforskning og indvinding af olie og gas med anvendelse af hydraulisk frakturering og om ophævelse af eksklusive tilladelser til prøveboringer, der indbefatter planer om at benytte denne teknik.)

I senatets motiver for et lovforslag mod hydraulisk frakturering lægger de vægt på vigtigheden af at sikre gennemskuelighed og borgernes demokratiske ret til information om og deltagelse i udarbejdelsen af projekter med indflydelse på miljø og egnsudvikling. De mener at de oprindelige tilladelser til efterforskning udstedt af regeringen, blev givet uden at de folkevalgte politikere, miljøorganisationer, eller borgerne blev ordentligt inddraget. Ligesom i Danmark benyttede man I Frankrig argumentet om at der udelukkende var tale om efterforskningsboringer, hvorfor miljøbekymringerne er af mindre betydning, men denne begrundelse forekommer lovforslagets forfattere uholdbar. Derudover vægter de at jagten på profit ikke må få højere prioritet end miljø og offentlig sundhed, hvorfor udvinding af skifergas ved brug af hydraulisk frakturering ikke kan accepteres. 

Læs en oversættelse af de tre dokumenter her (Oversat af Jytte Vejbye Johansen):

Erfaringer fra Bulgarien, Storbritanien og New York

Det følgende er baseret på rapporten

The Global Movement Against Fracking (605,2 KB)

Udgivet af THE DEMOCRACY CENTER I 2012

Bulgarien – forbud i 2011

I juni 2011 gav det bulgarske parlament en tilladelse til det amerikanske firma Chevron til efterforskning efter skifergas i Dobrudja region i landet, ved brug af metoden hydraulisk frakturering. Derudover stod en række andre selskaber i kø for også at begynde boringer efter skifergas, blandt andet Park Place Energy Corporation, Direct Petroleum og Rusgeokom. Da nyheden om at Chevron havde fået tildelt den pågældende tilladelse kom ud i offentligheden, udløste den imidlertid at en af de største sociale protestbevægelser i Bulgariens nyere historie så dagens lys. Bekymrede borgere fra hele landet begyndte at organisere sig for at stoppe planerne om udvinding af skifergas. Efter en række aktioner og masseprotester over hele landet blev Chevrons tilladelse tilbagekaldt, og den 18. januar 2012, stemte det bulgarske parlament for et forbud mod hydraulisk frakturering i Bulgarien. Protestbevægelsen mod skifergas i Bulgaria er et sjældent eksempel på et græsrodsinitiativ udelukkende bestående af individuelle borgere, mobiliseret og forenet af en fælles sag. En af bevægelsens største styrker var dens evne til at inddrage og engagere en bred vifte af mennesker.

England – Frack off

I Storbritanien er en række prøveboringer efter skifergas allerede igangsat i Lancashire i det nordlige England, og der er planer om projekter i en række andre regioner. Også her er der opstået en protestbevægelse mod de igangværende planer. Bevægelsen har taget navnet ”Frack off”, og er ligesom i Bulgarien et græsrodsinitiativ bestående af enkeltpersoner og mindre grupper uden tilknytning til mere etablerede miljøorganisationer. Gruppen der blev dannet i august 2011, har efterfølgende udvidet deres kampagne til også at dække andre former for ukonventionelle fossile energikilder, også betegnet ekstreme energikilder. På nuværende tidspunkt er Frack Off s hovedmål at skabe opmærksomhed og debat omkring skifergasudvinding og udvinding af andre ekstreme energikilder og at støtte udviklingen af den lokale modstand mod boreprojekter. Offentlighedens kendskab til skifergas og andre ekstreme energikilder i Storbritannien er i øjeblikket lav. Frack Off har valgt at gøre brug af iøjnefaldende direkte aktioner og civil ulydighedsmetoder til at øge mediedækningen og til at stimulere den offentlige debat om emnet.

Erfaringer - Betydningen af at forstå den nationale og lokale kontekst

I Bulgarien besluttede aktivister at italesætte modstanden til primært at handle om beskyttelse af landbrugets kulturarv, da de vurderede at dette ville være det stærkeste argument i offentligheden. De besluttede også at undgå formelle alliancer med NGO'er, som de vurderede ville gøre folk mistænksomme over bevægelsen.

I New York har den meget forskellige kulturelle og historiske baggrund derimod nødvendiggjort en meget anderledes tilgang. Mens konsekvenserne for miljø og især vand også er blevet fremhævet i New York, er det de økonomiske argumenter, der har stået i centrum. Newyorkers Against fracking har også bevidst valgt at bygge en formel koalition med andre NGO'er og organisationer, hvilket de vurderer er afgørende for at styrke kampagnens troværdighed og indflydelse. De to kampagner har således valgt meget forskellige strategier. Begge har været effektiv, fordi aktivister har været i stand til at læse og reagere på den særlige politiske kontekst, som de opererer i.
 

Erfaringer - Brug af gammeldags ansigt til ansigt kommunikation

Online værktøjer er en vigtig del af de kampagner, der føres af blandt andet Frack Off UK og Newyorkers Against fracking. I Bulgarien blev Facebook brugt i kampagnen, men indsamling af underskrifter har vist sig at være den mest effektive måde at få kampagnen ud til folk, og har fået kampagnen til at vokse på en måde som internetbaserede værktøjer ikke ville kunne have gjort. Informationsboder i gaderne i bulgarske byer skabte synlighed for kampagnen, og det gjorde det muligt for de engagerede at tale direkte med forbipasserende. Erfaringen herfra er, at en samtale omkring risikoen ved udvinding af skifergas med en person, der er velinformeret og virkelig bekymrer sig, er langt mere kraftfuld og motiverende, end en e-mail-anmodning om at deltage i en online underskriftindsamling.
 

Erfaring – fokus på tilslutning til kampagnen

Pressedækning af protester og aktioner er en vigtig del af at øge den offentlige bevidsthed og lægge pres på beslutningstagere. Alle tre kampagner i Bulgarien, Storbritannien og New York har arbejdet hårdt for at opbygge og udvide deres bagland og øge antallet af aktivt involverede i de forskellige bevægelser.

  • I Bulgarien var den store støtte til kampagnenpå tværs af landet en afgørende faktor i at få et forbud vedtaget afparlamentet
  • I New York har aktivister udviklet en bredkoalition af over hundrede lokale organisationer, med et fokus på at styrkeforholdet til de parter, der politisk er mest indflydelsesrige, herunder lokalevirksomheder og trosbaserede organisationer.
  • Frack-off UK har fokuseret på at støtte lokalegrupper, som er imod planer om skifergasudvinding nær deres lokalsamfund. Deter sket ved at tilbyde detaljerede online information og nyttige ressourcer, ogved at besøge og tale ved lokale arrangementer. Ved at fremme udviklingen af den lokale modstand over hele landet, er kampagnen blevet langt stærkere, daden er mindre afhængig af en kernegruppe af engagerede aktivister.

Mens støtten til en kampagne kan bygges på forskellige måder, er udvikling af et stærkt bagland altid en afgørende ingrediens for et vellykket kampagne.
 

Læs mere om Newyorkers Against Fracking på deres hjemmeside: http://nyagainstfracking.org

Læs mere om Frack of på deres hjemmeside: http://frack-off.org.uk

Andre protestbevægelser (en ikke udtømmende liste):

Internationale links

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »