Danmarks energisituation

Det danske energiforbrug

En stor del af det danske energiforbrug kommer i dag fra fossile brændsler. I 2011 kom kun 22% af det samlede energiforbrug fra vedvarende energi. Til sammenligning kom 38% fra olie, 20% fra naturgas og 18% fra kul. Ser man tilbage på de seneste tyve år er andelen af vedvarende energi kraftigt stigende, og har erstattet en del af det samlede kulforbrug. Det samlede energiforbrug fordelt på brændsler fra 1990 og til i dag kan ses på figuren nedenfor.

Forbruget af kul bruges hovedsageligt til produktion af el og fjernvarme på de centrale kraftværker i Danmark. Olieforbruget derimod bruges hovedsageligt til transportformål. Forbruget af vedvarende energi dækker over en bred vifte af energikilder, der hovedsageligt bruges til el og varme, såsom elproduktion fra vindmøller og solceller og kraftvarmeproduktion fra biomasse (kilde: Energistatistik 2011, Energistyrelsen).

Danmark er mere end selvforsynende med energi

Danmark er som det eneste EU land mere end selvforsynende med energi. Det betyder kort fortalt, at der i Danmark udvindes mere olie og gas fra undergrunden og produceres mere strøm fra vindmøller, end hvad der forbruges af energi indenlands. Det betyder ikke, at den udvundne olie og gas bruges indenfor landets grænser. Denne bliver derimod eksporteret og handlet på et internationalt marked, mens Danmark samtidig importerer store mængder af især kul, olieprodukter og råolie. Ser man nærmere på den danske energibalance, blev der i 2011 importeret næsten lige så store mængder af råolie og olieprodukter, som der blev produceret indenlands. Ud af den samlede produktion og import var det kun en tredjedel der blev forbrugt indenlands, mens de resterende to tredjedele blev eksporteret ud af landet. Begrebet selvforsynende er derfor i denne sammenhæng en abstrakt forståelse af, at man i Danmark vil kunne opretholde det eksisterende energiforbrug med de brændsler der udvindes indenfor territoriet, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 

Udviklingen i Danmarks selvforsyningsgrad ses i figuren nedenfor. Her ses det at Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997 og selvforsynende med olie siden start halvfemserne. Derudover kan man se at Danmark i dag har en olieproduktion der kan dække det indenlandske olieforbrug halvanden gang.

(kilde: Energistatistik 2011, Energistyrelsen). En oversigt over Danmarks årlige energistrømme kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Danmarks eksport af olie og gas

Energistyrelsen udgiver hvert år en opgørelse over Danmarks olie og gasproduktion det foregående år. I rapporten for 2011 kan man læse at; ”Danmarks olie og gasproduktion har været i gang i snart 40 år, og der er stadig stor aktivitet. Dette kunne også ses i 2011, hvor Energistyrelsen godkendte fem planer for videreudbygning af eksisterende felter samt en plan udbygningen af et helt nyt felt, Hejre feltet. Offshore har der desuden været omfattende aktiviteter med vedligeholdelsesarbejder for at optimere produktionen fra eksisterende felter, ligesom der har været udført boring af nye brønde.”

Danmark har i alt 19 producerende felter der alle befinder sig i Nordsøen. Indvindingen fra disse felter varetages af tre operatører; DONG E&P A/S, Hess Denmark ApS og Mærsk Olie og Gas A/S. I alt 10 selskaber har andel i produktionen fra de danske felter. Dansk Undergrunds Consortium (DUC), som består af Shell, A.P. Møller Mærsk og Chevron, har den største andel med 86 pct. af olieproduktionen og 97 pct. af gaseksporten. De forskellige selskabers andel i produktionen kan ses i figuren nedenfor.

Indvindingen i den danske del af Nordsøen kom i 2011 fra i alt 278 aktive produktionsbrønde, hvoraf 199 er oliebrønde og 79 er gasbrønde. 109 aktive vandinjektionsbrønde og 6 gasinjektionsbrønde bidrog til indvindingen.

Olie og gasudvindingen i den danske del af Nordsøen er grunden til at Danmark i dag er mere end selvforsynende med energi og har mulighed for at eksportere fossile brændsler. Eksporten har en positiv effekt på handelsbalancen og på betalingsbalancens løbende poster.

De samlede indtægter til staten fra olie- og gasudvinding lå i 2011 på 30,6 mia. kr. Indtægter i den størrelsesorden har afgørende betydning for statens finanser. I 2011 var statens samlede indtægter således 635,5 mia. kr., hvilket betyder at næsten 5% kom fra olie- og gasindtægter.

Statens indtægter fra indvindingen af olie og naturgas i Nordsøen kommer både fra direkte indtægter fra forskellige skatter og afgifter (selskabsskat, kulbrinteskat, produktionsafgift, olierørledningsafgift, dispensationsafgift og overskudsdeling) og gennem indirekte indtægter. De indirekte indtægter kommer fra statens aktiepost i DONG Energy. Det skyldes, at datterselskabet DONG E&P A/S deltager i dele af olie? og gasaktiviteterne, og herigennem opnår staten indirekte en indtægt. Endvidere vil staten på sigt opnå en indtægt gennem Nordsøfonden.

Figur: Udviklingen i statens indtægter fra olie- og gasudvinding i årene 1972?2011.

(Kilde: `Danmarks olie- og gasproduktion 2011 - Olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden´, Energistyrelsen og `Budgetoversigt 1´, Finansministeriet, maj 2012)

Langsigtet vision - Fossilfri i 2050

I energiaftalen fra marts 2012, der er en aftale indgået af samtlige partier i folketinget på nær Liberal Alliance, er parterne enige om at der skal ske en omstilling, så den danske energiforsyning i 2050 dækkes af vedvarende energi. I aftalen fastlægges konkrete energipolitiske initiativer der skal sikre omstillingen væk fra fossile brændsler indenfor Danmarks grænser. Derimod nævnes det ikke en eneste gang, hvilke planer der er for den fortsatte udvinding af fossile brændsler til eksport.

Det samme gør sig gældende i Regeringens energiudspil fra 2011, `Vores Energi´. Her understreger regeringen hvordan den vil `fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst og omstille til et energi- og transportsystem baseret på 100 pct. vedvarende energi i 2050´.

I udspillet er opsat en række energipolitiske milepæle for perioden frem til 2050:

2 0 2 0 - Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind

2 0 3 0 - Kul udfases fra danske kraftværker, Oliefyr udfases

2 0 3 5 - El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

2 0 5 0 - Hele energiforsyningen – el, varme, industri og transport – dækkes af vedvarende energi

Denne omstilling til vedvarende energi vil ifølge regeringen have en positiv effekt på den globale klimaindsats: ”Med en omstilling vil vi også kunne imødegå klimaforandringerne og dermed undlade at efterlade en stor regning til de kommende generationer. En øget dansk indsats vil ikke i sig selv kunne forhindre de globale konsekvenser af klimaforandringerne og presset på vores ressourcer, men ved at gå foran vil Danmark vise, at det kan lade sig gøre at reducere drivhusgasudledningerne uden væsentlige meromkostninger.” Spørgsmålet er om denne positive effekt kan stå mål med de negative konsekvenser ved fortsat fossil eksport.

(Kilde: Energiaftalen af 22 marts 2012 og Vores Energi, Regeringen, november 2011)

Langsigtet vision for eksport – fortsat udvinding af fossile brændsler

For at sikre statens indtægter fra den fossile udvinding på længere sigt oprettede man i 2005 Nordsøfonden. Nordsøfonden arbejder ifølge deres egen hjemmeside for at sikre en langsigtet og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark med et højt økonomisk udbytte for staten. Siden 2005 har Nordsøfonden derfor været statens deltager med 20 % i alle nye licenser til efterforskning og udvinding af fossile brændsler. Udover at være involveret i udvinding af fossile brændsler i Nordsøen er Nordsøfonden også involveret i efterforskningen efter skifergas.

Statsejede DONG har ligeledes store ambitioner når det kommer til olieudvindingen. DONG er på nuværende tidspunkt i gang med at øge deres aktiviteter i Nordsøen, samtidig med at selskabet har en strategi for hvordan de kan indgå i det kommende olieeventyr på Grønland.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vigtige opdateringer og annonceringer af begivenheder.

Tilmeld

Kalender

Ingen begivenheder p.t. i kalenderen


Har du en tilføjelse til kalenderen? Skriv til info-a-skifergasnejtak.dk

Presseklip

Seneste nyheder om skifergas i presse.

Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

20. juni 2017

Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Altinget »


Total/Nordsøfonden dropper licens

1. juni 2016

Det står endeligt klart, at Total/Nordsøfonden ikke ønsker at kigge mere efter skifergas, da de ikke fornyer licensen, som udløber i juni. English: Total/Nordsøfonden have withdrawn entirely after dropping their ...

Nordjyske »


Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen

19. februar 2016

95% alunskifer hentet op af undergrunden var over grænseværdien. Blev i stedet for at blive deponeret som radioaktivt affald fortyndet med boremudder og gravet ned i et hul.

Arbejderen »


Skifergas-eventyr koster staten 96 millioner

16. december 2015

Den foreløbige regning ovenpå det mislykkede skifergaseventyr i Dybvad løber op i 480 millioner kroner. Heraf skal den danske stat betale 96 millioner. Penge der i stedet kunne være brugt ...

Arbejderen »


Skifergas er ikke rentabelt

27. september 2015

Investeringsbanken Goldman Sachs (!!!) har fremlagt en prognose, som slår benene væk under USA's produktion af skifergas og skiferolie.

Arbejderen »